Publications

Papers (* equal contribution)

2022


34. Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners [PDF] [Code]
Zhenhailong Wang,Manling Li, Ruochen Xu, Luowei Zhou, Jie Lei, Xudong Lin, Shuohang Wang, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Derek Hoiem, Shih-Fu Chang, Mohit Bansal, Heng Ji
arXiv:2205.10747

33. CLIP-Event:Connecting Vision and Text with Event Structures [PDF] [Data] [Code]
Manling Li, Ruochen Xu, Shuohang Wang, Xudong Lin, Chenguang Zhu, Xuedong Huang, Heng Ji, Shih-Fu Chang
CVPR’22

32. COVID-19 Claim Radar: A Structured Claim Extraction and Tracking System [PDF] [Code] [Demo] [Video]
Manling Li, Revanth Gangi Reddy, Ziqi Wang, Yi-Shyuan Chiang, Tuan M. Lai, Pengfei Yu, Zixuan Zhang,Heng Ji
ACL’22 Demo

31. MuMuQA: Multimedia Multi-Hop News Question Answering via Cross-Media Knowledge Extraction and Grounding [PDF] [Data]
Revanth Gangi Reddy, Xilin Rui, Manling Li, Xudong Lin, Haoyang Wen, Jaemin Cho, Lifu Huang, Mohit Bansal, Avi Sil, Shih-Fu Chang, Alexander Schwing, Heng Ji
AAAI’22

2021


30. The Future is not One-dimensional: Complex Event Schema Induction by Graph Modeling for Event Prediction [PDF] [Data]
Manling Li, Sha Li, Zhenhailong Wang, Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Heng Ji, Jiawei Han and Clare Voss
EMNLP’21

29. Timeline Summarization based on Event Graph Compression via Time-Aware Optimal Transport [PDF] [Data]
Manling Li, Tengfei Ma, Mo Yu, Lingfei Wu, Tian Gao, Heng Ji and Kathleen McKeown
EMNLP’21

28. Joint Multimedia Event Extraction from Video and Article [PDF] [Data]
Brian Chen, Xudong Lin, Christopher Thomas, Manling Li, Shoya Yoshida, Lovish Chum, Heng Ji and Shih-Fu Chang
EMNLP’21 Findings

27. Event-centric Natural Language Processing [PDF] [Slides]
Muhao Chen, Hongming Zhang, Qiang Ning, Manling Li, Heng Ji, Kathleen McKeown and Dan Roth
ACL’21: Tutorial.

26. GENE: Global Event Network Embedding [PDF]
Qi Zeng, Manling Li, Tuan Lai, Heng Ji, Mohit Bansal and Hanghang Tong
NAACL’21: TextGraphs 2021 Workshop

25. COVID-19 Literature Knowledge Graph Construction and Drug Repurposing Report Generation [PDF] [Code/Data]
Qingyun Wang, Manling Li, Xuan Wang, Nikolaus Parulian, Guangxing Han, Jiawei Ma, Jingxuan Tu, Ying Lin, Haoran Zhang, Weili Liu, Aabhas Chauhan, Yingjun Guan, Bangzheng Li, Ruisong Li, Xiangchen Song, Heng Ji, Jiawei Han, Shih-Fu Chang, James Pustejovsky, David Liem, Ahmed Elsayed, Martha Palmer, Jasmine Rah, Clare Voss, Cynthia Schneider, Boyan Onyshkevych
NAACL’21: System Demonstrations
(Best Demo Paper Award at NAACL2021)

24. RESIN: A Dockerlized Schema-Guided Cross-document Cross-lingual Cross-media Information Extraction and Event Tracking System [PDF] [Code]
Haoyang Wen, Ying Lin, Tuan M. Lai, Xiaoman Pan, Sha Li, Xudong Lin, Ben Zhou, Manling Li, Haoyu Wang, Hongming Zhang, Xiaodong Yu, Alexander Dong, Zhenhailong Wang, Yi R. Fung, Piyush Mishra, Qing Lyu, Dídac Surís, Brian Chen, Susan W. Brown, Martha Palmer, Chris Callison-Burch, Carl Vondrick, Jiawei Han, Dan Roth, Shih-Fu Chang and Heng Ji
NAACL’21: System Demonstrations

23. Event-centric Natural Language Processing [PDF] [Slides]
Muhao Chen, Hongming Zhang, Qiang Ning, Manling Li, Heng Ji and Dan Roth
AAAI’21: Tutorial.

2020


22. Connecting the Dots: Event Graph Schema Induction with Path Language Modeling [PDF] [Code/Data] [Slides]
Manling Li, Qi Zeng, Ying Lin, Kyunghyun Cho, Heng Ji, Jonathan May, Nathanael Chambers and Clare Voss
EMNLP’20: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.

21. GAIA: A Fine-grained Multimedia Knowledge Extraction System [PDF] [Code] [Video]
Manling Li*, Alireza Zareian*, Ying Lin, Xiaoman Pan, Spencer Whitehead, Brian Chen, Bo Wu, Heng Ji, Shih-Fu Chang, Clare R. Voss, Dan Napierski, Marjorie Freedman
ACL’20: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations. pp. 77–86
(Best Demo Paper Award at ACL2020)

20. Cross-media Structured Common Space for Multimedia Event Extraction [PDF] [Code] [Slides]
Manling Li*, Alireza Zareian*, Qi Zeng, Spencer Whitehead, Di Lu, Heng Ji, Shih-Fu Chang
ACL’20: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pp.2557–2568

19. GAIA at SM-KBP 2020 - A Dockerized Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction, Clustering, Temporal Tracking and Hypothesis Generation System [PDF] [Project]
Manling Li, Ying Lin, Tuan Manh Lai, Xiaoman Pan, Haoyang Wen, Sha Li, etc %Zhenhailong Wang, Pengfei Yu, Lifu Huang, Di Lu, Qingyun Wang, Haoran Zhang, Qi Zeng, Chi Han, Zixuan Zhang, Yujia Qin, Xiaodan Hu, Nikolaus Parulian, Daniel Campos, Heng Ji, Brian Chen, Xudong Lin, Alireza Zareian, Amith Ananthram, Emily Allaway, Shih-Fu Chang, Kathleen McKeown, Yixiang Yao, Yifan Wang, Michael Spector, Mitchell DeHaven, Daniel Napierski, Marjorie Freedman, Pedro Szekely, Haidong Zhu, Ram Nevatia, Yang Bai, Yifan Wang, Ali Sadeghian, Haodi Ma, Daisy Zhe Wang
TAC-KBP: Text Analysis Conference Knowledge Base Population Workshop 2020 (Rank 1st in the leaderboard.)

18. UIUC TAC2020 RUFES System Description [PDF] [Project]
Revanth Gangi Reddy, Manling Li, Haoyang Wen and Heng Ji
TAC-KBP: Text Analysis Conference Knowledge Base Population Workshop 2020

2019


17. Keep Meeting Summaries on Topic: Abstractive Multi-Modal Meeting Summarization
[PDF] [Code]
Manling Li, Lingyu Zhang, Heng Ji, Rich Radke
ACL’19: Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pp.2190–2196

16. Multilingual Entity, Relation, Event and Human Value Extraction [PDF] [Code] [Video]
Manling Li, Ying Lin, Joe Hoover, Spencer Whitehead, Clare Voss, Morteza Dehghani, Heng Ji
NAACL’19: Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (Demonstrations), pp.110–115

15. The Unobtrusive Group Interaction (UGI) Corpus [PDF] [Code]
Indrani Bhattacharya, Michael Foley, Ni Zhang, Tongtao Zhang, Christine Ku, Cameron Mine, Manling Li, Heng Ji, etc.
ACM MMSys’19: ACM Multimedia Systems Conference 2019, pp.249-254

14. GAIA at SM-KBP 2019 - A Multi-media Multi-lingual KnowledgeExtraction and Hypothesis Generation System [PDF] [Project]
Manling Li, Ying Lin, Ananya Subburathinam, Spencer Whitehead, Xiaoman Pan, Di Lu, Qingyun Wang, Tongtao Zhang, Lifu Huang, Heng Ji. etc
TAC-KBP: Text Analysis Conference Knowledge Base Population Workshop 2019 (Rank 1st, with more than 10% higher than the second team.)

13. A Baseline Fine-Grained Entity Extraction System for TAC-KBP2019 [PDF] [Project]
Ying Lin, Xiaoman Pan, Manling Li, Heng Ji
TAC-KBP: Text Analysis Conference Knowledge Base Population Workshop 2019

2018 and Before


12. Link Prediction in Knowledge Graphs: A Hierarchy-Constrained Approach [PDF] [Code]
Manling Li, Yuanzhuo Wang, Denghui Zhang, Yantao Jia, Xueqi Cheng
IEEE Transactions on Big Data, pp.1-14

11. Hierarchical Types Constrained Topic Entity Detection for Knowledge Base Question Answering [PDF]
Yunqi Qiu, Manling Li, Yuanzhuo Wang, Yantao Jia, Xiaolong Jin, Xueqi Cheng
WWW 2018: Companion Proceedings of The Web Conference 2018, pp.35-36 (abstract paper)

10. Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing [PDF] [Code]
Denghui Zhang, Manling Li, Pengshan Cai, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng
AAAI 2018: Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp.8179-8180 (abstract paper)

9. Efficient Parallel Translating Embedding For Knowledge Graphs [PDF] [Code]
Denghui Zhang, Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng
WI 2017: Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp.460-468

8. OpenKN at TAC KBP 2016 [PDF] [Project]
Manling Li, Xinlei Chen, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, etc.
TAC-KBP: Text Analysis Conference Knowledge Base Population Workshop 2016

7. Hierarchy-Based Link Prediction in Knowledge Graphs [PDF] [Poster]
Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Jingyuan Li, Xueqi Cheng.
WWW 2016: Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, pp.77-78 (abstract paper)

6. Predicting Links and Their Building Time: A Path-Based Method [PDF] [Poster]
Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Zeya Zhao, Xueqi Cheng.
AAAI 2016: Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp.4228-4229 (abstract paper)

Patents


5. A Tag Inference System Based on Knowledge Graph Embedding [PDF]
Xueqi Cheng, Yantao Jia, Pengshan Cai, Manling Li, etc. (2nd student author).
No.CN201710469315.4.

4. An Ontology Alignment Algorithm Based on Knowledge Graph Embedding [PDF]
Xueqi Cheng, Yantao Jia, Manling Li, etc. (1st student author).
No.CN201710230135.0.

3. A Link Prediction System Based on Knowledge Graph Embedding [PDF]
Xueqi Cheng, Yantao Jia, Manling Li, etc. (1st student author).
No.CN201710041593.X.

2. A Fine-Grained Entity Typing Method for Knowledge Base Population [PDF]
Xueqi Cheng, Yantao Jia, Hailun Lin, Manling Li, etc. (2nd student author).
No.CN201510033050.4.

1. An Attribute Extraction Method for Web Pages [PDF]
Xueqi Cheng, Yantao Jia, Zeya Zhao, Manling Li, etc. (2nd student author).
No.CN201510071993.6.